Børnerådet, Copenhagen, Denmark, 4 December 2003.Danish children's council says circumcision violates human rights

Pressemeddelelse

Af en artikel i Kristeligt Dagblad fremgår det at Børnerådet har stillet eller vil stille et konkret forslag om forbud mod omskæring af drengebørn. Forslaget er imidlertid stillet af folketingskandidat fra de Radikale Kim Sejr, og Børnerådets formand har alene kommenteret forslaget. Børnerådet har ikke haft lejlighed til at diskutere et forbud.Mine kommentarer har været at debatten afslører et dilemma mellem vores ønske om at give trossamfund ret til at praktisere og hensynet til det enkelte individ og dets rettigheder som menneske, i forbindelse med rituelle handlinger som er knyttet til udøvelsen af troen. Og i et eventuelt valg i dette spørgsmål for mig må falde ud til fordel for individets rettigheder.

FN´s konvention om barnets rettigheder artikel 24, 3 lyder: "Deltagerlandene skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børn."

Rækkevidden af denne formulering kan naturligvis diskuteres, men kan næppe fortolkes således at omskæring er uproblematisk i konventionens forstand.


Omskæring af drenge må betragtes som et indgreb som krænker drengenes integritet, og som ikke kan begrundes i hensynet til drengebørns fysiske eller mentale sundhed. Indgrebet er forbundet med smerte og ubehag og er uafvendeligt og derfor betydningsfuldt for drengene. Indgrebet må siges at krænke forestillingen om at vi alle bør råde over vores egen krop, også børn, og beslutningen herom bør overlades til drengene selv, når de når en alder hvor de vil kunne overskue konsekvensen af et sådant indgreb. 15 år kunne være et passende tidspunkt. Det er tidspunktet hvor børn i medfør af loven om patientrettigheder har ret til at sige fra i spørgsmål om behandling for lidelser.

Klaus Wilmann
formand for Børnerådet
Tlf. 4045 3630

Press release

According to an article in Kristeligt Dagblad (Christian Daily Blade), it appears that the Council for Children has put forward or will put forward a concrete proposal for prohibiting circumcision of boys. The proposal is however/meanwhile being put forward by a parliamentary candidate from the Radical Left Party, Kim Sejr, and the Council chairman himself has commented on the proposal. The Council itself hasn't had an opportunity to discuss the prohibition.

My comments have been that the debate reveals a conflict between a desire to grant religious communities the right to practise their faith, and a respect for individual human rights, in the context of rituals associated with the practice of that faith. And in my opinion, in the final analysis it is the rights of the individual that must prevail.

The UN Convention on the Rights of the Child article 24(3) reads: "States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children."

The reach/extent/scope of that formulation is naturally open to discussion, but it is scarcely possible to interpret it so that circumcision poses no problems for the purposes of the Convention.

Circumcision of boys may/must be viewed as an intervention that violates a boy's integrity, and cannot be justified on the basis of protecting a child's physical or mental health. The procedure is accompanied by pain and discomfort and is inevitable and is therefore of great significance to the boys. The procedure can be said to infringe on the right to control our own bodies, a right which is also enjoyed by children, and decisions about this should be left to the boys themselves, when they reach an age where they understand the consequences of the procedure. 15 years could be an appopriate age. That is the age at which, under the law pertaining to patients' rights, children are entitled to refuse medical treatment.

Klaus Wilmann
Chairman, Council for Children
Tlf. 4045 3630

[CIRP Note: The original of this article is located at: http://www.boerneraadet.dk/sw1826.asp.]


Citation:
(File created 5 December 2003)

http://www.cirp.org/news/bornradet12-04-03/