DAGSAVISEN, Oslo, Norway, 26 June 2003.Barneombudet kritisk til gutte-omskjæring

Hong Pham

26. 06. 2003: Trond Waage ber helseministeren om en redegjørelse for omskjæring av gutter. Barneombudet mener praksisen må fjernes fra offentlige sykehus dersom den er skadelig for barnets helse.
- Norsk lov har tatt opp i seg FNs barnekonvensjon, og da må vi avskaffe tradisjonspraksis som er skadelig for barnets helse, sier Waage. I dag er norske sykehus pålagt av norske myndigheter å utføre omskjæring på gutter med muslimsk og jødisk bakgrunn.


IRREVERSIBELT INNGREP

Barneombudet påpeker at inngrepet er irreversibelt og viser til at det pågår en debatt om omskjæring av gutter både her i Norge og internasjonalt: Rådet for legeetikk uttalte i 2001 at rituell omskjæring av gutter ikke er i tråd med viktige legeetiske prinsipper, og at det er uten medisinsk nytteverdi og ikke bør bekostes av det offentlige. Den amerikanske barnelegeforeningens offisielle syn er at helsegevinstene ikke store nok til at de vil anbefale at alle gutter omskjæres Inngrepet utføres på barn som ikke kan gi sitt samtykke. Det pågår en diskusjon blant fagfolk om medisinske og psykologiske skadevirkninger av inngrepet.
-GIR KOMPLIKASJONER

Bystyrepolitiker Athar Ali for RV i Oslo har tidligere engasjert seg for å innføre omskjæring på Ullevål sykehus. - Jeg har aldri hørt om at omskjæring skal ha bydd på helsemessige ulemper, sier han. Gynekolog Inger Marlene Hære ved Kvinneklinikken til Sentralsykehuset i Rogaland er derimot av en annen oppfatning. - Vi vet at omskjæring gir gutter medisinske komplikasjoner. Blant annet vil man føle mindre ved samleie. Forhud er ment som beskyttelse av penis, men blir fjernet ved omskjæring. Det gjør at barnet lettere får sår, blødninger og infeksjoner, sier hun. Hun mener omskjæring er overgrep av barn. - Hvorfor skal vi gjøre inngrepet på gutter når det er forbudt mot jenter? Inngrepet burde utsettes til guttene blir voksne nok til å bestemme selv, mener Hære.

ILLEGAL PRAKSIS

Ali har derimot hørt at en operasjon kan bli komplisert dersom man utfører den i voksen alder. Han frykter dessuten at et illegalt operasjonsmarked vil blomstre opp dersom sykehusene fjerner tilbudet. - Dette er en tradisjon som mange muslimer og jøder ønsker. Et inngrep vil trolig koste et sted mellom 3.000-4.000 kroner å utføre privat. Da er jeg redd for at mange kan komme til å oppsøke ikke-kyndige for billigere operasjon. Dermed vil myndighetene kunne miste oversikt, sier Ali. Waage er klar over denne risikoen, men ønsker likevel en grundig redegjørelse for hvilke vurderinger som ligger til grunn for at omskjæring av gutter er tillatt i Norge før han tar et endelig standpunkt.

Children's Ombudsman Criticizes Circumcision of Boys

Hong Pham

26 June 2003: Trond Waage (barneombudet) asks the Minister of Health for a report (official statement of position) re circumcision of boys. Barneombudet is of the opinion that such practices must cease at all public hospitals (note, practically ALL hospitals in Norway are public) if the practice is harmful to the health of the child.

- Norwegian law has absorbed ("internalized") the U.N. Convention on the Rights of the Child, and thus we must terminate traditional practices which are harmful to the health of the child, says Waage. Today Norwegian hospitals are obliged ("directed") by Norwegian governmental authorities to perform circumcision of boys of Muslim or Jewish background.

IRREVERSIBLE (surgical) OPERATION

Barneombudet emphasizes that the (surgical) operation is irreversible and points out that circumcision of boys is presently being debated both in Norway and internationally. The (Norwegian) Council on Medical Ethics stated in 2001 that ritual circumcision of boys is not compatible with important medical-ethical principles, that such (operation) is of no medical utility and should not be paid for with public funds. The American Children Doctors (Pediatric) Society's official view is that the medical utility of such operations are not of sufficient magnitude that they would recommend that all boys be circumcised. The operation is presently imposed on children who cannot give their assent. The medical and psychological harm of this operation is presently being discussed amongst (health) professionals.

-HAS DYSFUNCTIONAL CONSEQUENCES

City Councilman Athar Ali, Red Election Alliance (RV - far leftist party), in Oslo has earlier engaged himself for the introduction of circumcision at Ullevål Hospital (the largest hospital, public, in Oslo). "I have never heard that circumcision might have health dysfunctions," he says. Gynecologist Inger Marlene Hære at the Women's Clinic of the Central Hospital in Rogaland (Western region of Norway, in which Stavanger is the principal city) is, however, of another opinion. "We know that circumcision of boys produces medical complications. Among other things one will feel less during sexual intercourse. Foreskin is meant to protect the penis, yet it is removed by circumcision. This causes the child to become more susceptible to open sores, bleeding and infections," she says. She is of the opinion that circumcision is an assault on children. "Why do this incision on boys when it is forbidden by law against girls? The operation should be postponed until the boys are grown enough to be able to decide for themselves," ventures Hære.

ILLEGAL PRACTICES

Ali has on the other hand heard that the operations might induce complication if done at an adult age. He moreover fears that an illegal market for such operations might bloom if hospitals remove this option (from their services). "This is a tradition that many Muslims and Jews wish to uphold. An operation would probably cost somewhere between 3.000-4.000 kroner (about $500) to do privately. Thus I am afraid that many might seek out non-competent (practitioners) for a cheaper operation. Then authorities might lose perspective (knowledge of what's going on)," says Ali. Waage (barneombudet) is aware of this risk, but demands even so a thorough (governmental) report (equivalent to a White Paper) setting forth the basis (the arguments and premises upon which such practices are presently based) for allowing the circumcision of boys in Norway before he will reach his own final conclusion.[CIRP Note: The original of this article is located at: http://www.dagsavisen.no/innenriks/2003/06/738596.shtml.]


Citation:
(File created 26 November 2003)

http://www.cirp.org/news/dagsavisen06-26-03/